خانم فائزه صبوحی

سوابق تحصیلی:

لیسانس سلولی ملکولی دانشگاه دولتی شیراز 89-92

ارشد ژنتیک دانشگاه دولتی شهرکرد 94-96

عنوان پایان نامه: بررسی بیان ژن های کلیدی و بررسی فعالیت پروتئین های عملکردی مسیر های MAPK وPI3K/AKT  در تیمار سلول های HL-60 با داروی فنبندازول

اساتید راهنما: دکتر علی محمد احدی ، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

کارگاه های گذرانده:

کارگاه کشت سلول های بنیادی و سایر سلول های جانوری

کارگاه اموزشی PCR و الکتروفورز

کارگاه Real-Time PCR و طراحی پرب و پرایمر پیشرفته

کارگاه آموزشی الکتروفورز پروتئین به روش  SDS-PAGE و وسترن بلات

سوابق شغلی :

دو سال کار تحقیقاتی در پژوهشکده رویان بر روی طرح تحقیقاتی مسیریابی داروی x بر روی سلول های Hl-60  و NB4

گذراندن دوره کارآموزی در آزمایشگاه تشخیص طبی و ملکولی فاضل به مدت 6 ماه

تکنیک های سلولی:

انجماد و ذوب سلول های جانوری و بنیادی (چسبنده و سوسپانس) در شرایط آسپتیک

کشت سلول، شمارش و پاساژ سلولی

کنترل آلودگی کشت سلول

تکنیک های ملکولی:

استخراج RNA ،DNA  و پروتئین با ترایزول

سنتز cDNA

استخراج پروتئین با RIPA

طراحی پرایمر

PCR و الکتروفورز

Real-time PCR  و کار با نرم افزار و آنالیز داده ها

SDS-PAGE

وسترن بلات و کمی سازی نتایج با نرم افزار image J

تکنیک های آزمایشگاه تشخیص طبی:

تست های هماتولوژی :CBC،هماتوکریت، PBS،

تست های بیوشیمی: Na/K، HbA/C ،Alb،ALT، AST، ALP ،Fe ،HDL ،uric acid

آزمایشات میکروبی :S/E،S/C،U/A،U/C ،OB،Ag H pilori

آزمایش های سرولوژی: wright,widal,RF,ASO,Crp