دکتر فرزاد سید فروتن

ژنتیک پزشکی (آسیب شناسی ملکولی)

سوابق تحصیلی:

دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-ایران

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی و پراکندگی پرفشاری خون در افراد بالغ جمعیت شهری اصفهان ، ۱۳۷۲-۱۳۷۵

استاد راهنما: دکتر نضال صراف زادگان

دکترای تخصصی (PhD) ژنتیک پزشکی (آسیب شناسی ملکولی) از دانشگاه لیورپول-انگلستان

عنوان پایان نامه: شناسایی نقش  C-FABP-PPARγ-VEGF signaling axis در افزایش قابلیت سرطانی شدن درسلول های پروستات

اساتید راهنما:  Prof. Youqiang Ke و Prof. Christopher S. Foster

سوابق شغلی:

 • مسئول فنی و پزشک مشاورمرکز ژنتیک پزشکی ژنوم ، اصفهان،١٣٩٨
 • معاونت پژوهشی و مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان، ١٣٩۵
 • محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات رویان، پژوهشکده زیست فناوری ، بخش ژنتیک، اصفهان، ١٣٩۴
 • محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، بیمارستان طالقانی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ١٣٩۴١٣٩٣
 • مسئول فنی بخش طب صنعتی و بهداشت کارخانه پلی اکریل ایران- اصفهان ،١٣٩٠-١٣٨٣
 • نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی اصفهان ،۱۳٧٨-۱۳٩٠
 • عضو فعال جمعیت هلال احمر ایران ، ۱۳٧٨ تاکنون

 

 سوابق علمی- تحقیقاتی:

 • مسئول واحد و مدرس مبحث ژنتیک سرطان، پژوهشکده زیست فناوری رویان، اصفهان، ١٣٩۴ تا کنون.
 • طراحی و اجرای طرح تحقیقاتی” پایدار کردن سلولهای بنیادین سرطان سینه و بررسی اثرات ملکولی گیاه بنفشه معطر بر سرطانزایی این سلولها”، پژوهشکده رویان، اصفهان
 • طراحی و اجرای طرح تحقیقاتی ” بررسی عوامل اپی ژنتیک دخیل بر مسیر انتقال پیام اسید های چرب بر سرطانزایی سلولهای سرطانی کولورکتال”، پژوهشکده رویان، اصفهان
 • طراحی و اجرای طرح تحقیقاتی ” شناسایی نقش C-FABP-PPARγ-VEGF signalling axis در افزایش قابلیت سرطانی شدن درسلول های پروستات”، دانشگاه لیورپول-انگلستان
 • طراحی و هدایت بیش از پنج پایان نامه دکترا و بیش از بیست پایان نامه کارشناسی ارشد داشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ژنتیک
 • نگارش و انتشار بیش از بیست عنوان مقاله پژوهشی و مروری در زمینه ژنتیک سرطان در ژورنالهای معتبر بین المللی
 • ترجمه و تدوین بیش از پنج مورد کتب مرجع در رشته ژنتیک پزشکی و سرطان
 • بومی سازی کیت های استخراج DNA مورد استفاده جهت تجسس بقایای انسانی در آزمایشگاه های ژنتیک قانونی