مروری بر تکنیک های شمارش سلولی

امیر شمس2,1، * الهه مسائلی2، حامد قمی3,1

  1. گروه مهندسی بافت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
  2. گروه سلول های بنیادی، واحد بیوتکنولوژی سلولی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی رویان، اصفهان، ایران.
  3. مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

*پست الکترونیک مسئول مکاتبات: elahe_mas@yahoo.com

چکیده

شمارش سلولها برای مصارف گوناگونی استفاده می شود که مهمترین آنها  شمارش سلول های زنده و محاسبه درصد بقای سلولی است. شمارش سلولی در آزمایشگاه های تشخیصی- مراکز تحقیقات و شرکت های داروسازی دارای اهمیت فوق العاده ای است. امروزه روش های مختلفی برای شمارش سلولی توسعه داده شده است که دارای دقت و صحت مختلفی می باشد. از دیرباز شمارش سلول های خونی در بدن برای تشخیص بیماری های مختلفی استفاده می شد. روش های شمارش سلولی در داروسازی جهت پایش داروها و نحوه اثر داروها بر روی حیات سلولی نیز استفاده شده است. روش های شمارش سلولی در عرصه مهندسی بافت نیز برای سنجش حیات سلولی در تماس با بیومتریال ها مثل اسکافولدها یا ایمپلنت ها استفاده می شود. امروزه با پیشرفت فناوری در توسعه دستگاه ها و کیت های شمارش سلولی بیش از ده روش مختلف شمارش سلولی و محاسبه درصد بقای سلولی وجود دارد که به اجمال در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

شمارش سلولی، درصد بقای سلولی، سنجش حیات سلولی، زنده مانی سلولی

 

دانلود متن کامل مقاله

An overview of cell counting techniques

Amir Shams 1,2, * Elahe Masaeli 2, Hamed Ghomi 1,3

  1. Department of Tissue Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
  2. Department of Cellular Biotechnology, Cell Science Research Center, Royan Institute for Biotechnology, ACECR, Isfahan, Iran.
  3. Advanced Materials Research Center, Faculty of Materials Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

* Correspondence Email: elahe_mas@yahoo.com

Abstract

Cell counting is used for a variety of purposes, the most important of which is to count living cells and calculate the percentage of cell survival. Cell counting is extremely important in diagnostic laboratories, research centers, and pharmaceutical companies. Today, different methods for cell counting have been developed that have different accuracy. Blood cell counts have long been used to diagnose various diseases. Cell counting methods have been used in pharmacy to monitor drugs and how drugs affect cell life. Cell counting techniques in tissue engineering are also used to measure cell life in contact with biomaterials such as scaffolds or implants. Today, with the advancement of technology in the development of cell counting devices and kits, there are more than ten different methods of cell counting and calculating cell survival percentage, which have been briefly reviewed in this article.

Keywords

Cell count, Cell survival percentage, Measurement of cell life, Cell survival

Download Paper

1,072 بازدید