نامه به سردبیر را می‌توان کوتاه‌ترین مقاله غیر پژوهشی (Non-research article) قلمداد نمود که در نوع خود می‌تواند بی‌نظیر بوده و به شفاف‌سازی و تصحیح دانش موجود و یا حتی افزایش آن، کمک‌های شایانی ‌نماید.

معمولاً نامه به سردبیر به دو شیوه نوشته می‌شود. در شیوه اول که مرسوم‌تر نیز می‌باشد، خواننده یک مقاله تازه منتشر شده متوجه رخداد خطایی در متن مقاله می‌گردد. در چنین حالتی، وی نامه‌ای به سردبیر مجله می‌نویسد که در آن به شیوه‌ای علمی و کاملاً محترمانه، متذکر خطای رخداده در مقاله مورد نظرش می‌گردد. سردبیر، در صورتی‌که متن نامه را مورد تأیید خود قرار بدهد، آن‌را برای نویسنده(گان) مقاله علمی ارسال می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد که ظرف مدت کوتاهی (مثلاً دو هفته) پاسخ نامه را به شیوه‌ای علمی و کاملاً محترمانه ارائه نمایند. پس از مطالعه پاسخ ارائه شده و در صورت تأیید سردبیر، هم نامه و هم پاسخ به نامه در اولین شماره مجله به زیور طبع آراسته خواهد شد. ممکن است نویسندگان مقاله در پاسخ خود، توضیحات بیشتری برای شفاف‌ ساختن موضوع ارائه نموده و یا به خطای رخداده اذعان نمایند، در این صورت نامه به سردبیر باعث شفافیت هر چه بیشتر موضوع و یا تصحیح آن می‌گردد.

شیوه‌ دومی که برای نوشتن نامه به سردبیر وجود دارد، آن است که یکی از خوانندگان مجله پیرامون موضوعی که در حوزه تخصصی مجله وجود دارد، نامه‌ی مستقلی را تهیه و برای مجله ارسال می‌کند. معمولاً چنین نامه‌هایی که ماحصل تجربیات نویسندگان آن می‌باشند می‌توانند به افزایش دانش موجود و ارائه افق‌های جدید پژوهشی کمک‌های شایانی بنمایند. ذکر این نکته ضروری است که هر مجله برای چاپ نامه به سردبیر سیاست خاص خود را دارد، اما به طور کلی اغلب مجلات، ساختار نامه به سردبیر را در حدود 600 کلمه، با حداکثر 5 منبع و معمولاً بدون شکل و جدول در نظر می‌گیرند. همچنین، برخی مجلات مانند مجله Lancet نیز به جای واژگان «نامه به سردبیر» از واژه «مکاتبه» (Correspondence) استفاده می‌نمایند.

دانلود نامه به سردبیر cover-latter