بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز و ژن های مرتبط با آن در جنین

بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز  و ژن های مرتبط با آن در جنین رامش رنجبر1، علی محمد احدی2، *زهرا زمانزاده1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان، ایران گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران *پست الکترونیک مسئول مکاتبات: Za.zamanzadeh@yahoo.com چکیده زمینه و هدف…

ادامه مطلب

مروری بر تکنیک های شمارش سلولی

مروری بر تکنیک های شمارش سلولی امیر شمس2,1، حامد قمی1، *الهه مسائلی2 1.       گروه مهندسی بافت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران 2.       گروه سلول های بنیادی، واحد بیوتکنولوژی سلولی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی رویان، اصفهان، ایران *پست الکترونیک مسئول مکاتبات: elahe_mas@yahoo.com چکیده شمارش سلولها برای مصارف گوناگونی استفاده می شود که مهمترین آنها …

ادامه مطلب