داوران گرامی

برای تسریع فرآیند داوری، سیستم داوری شامل مشاهده مقالات کاربران، امکان بررسی مقاله در هر زمان و ثبت نظرات داوران، به صورت برخط (online) طراحی شده است. مراحل چندگانه این فرآیند برای داوران به شرح زیر است: