رویکردهای CRISPR/dCas9 برای مهندسی بیان ژن

مهدی محمدی قنبرلو1، مژگان رایگانی 2، مهرداد آرایی نژاد 3 ، *محمدعلی شکرگزار 1

  1. بانک سلولی ملی ایران، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.
  2. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.
  3. گروه پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.

*پست الکترونیک مسئول مکاتبات: mashokrgozar@pasteur.ac.ir و shokrgozar1967@gmail.com

چکیده:

روش کریسپر فناوری قدرتمندی است و مهندسی سیستم های کریسپر کس (CRISPR-Cas) وسیله‌ای برای ویرایش ساده، دقیق، انتخابی و کارآمد توالیDNA  در هر موقعیت خاص از ژنوم فراهم کرده است. این توانایی برای درک عملکرد ژن، مهندسی رفتارهای سلولی و گسترش درمان ضروری می باشد. سیستم CRISPR-Cas9 نوع II متداول‌ترین سیستمی است که برای ویرایش ژنوم استفاده می‌شود. این مجموعه ریبونوکلئوپروتئینی از یک DNA اندونوکلئاز (Cas9) و دو RNA، CRISPR RNA (crRNA) و transacting RNA (tracrRNA) تشکیل شده است. متعاقبا، کشف nuclease-dead Cas molecules (dCas9) بستری برای کنترل دقیق عملکرد ژنوم بدون ویرایش ژن را ارائه داد. در این مقاله مروری به معرفی پیشرفت های تکنیک CRISPR/dCas9 و کاربردهای آن در حوزه مهندسی ژنوم و بیان ژن و نیز بهبود روش های آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: CRISPR/dCas9، ویرایش ژنوم، مهندسی بیان

 

دانلود متن کامل مقاله

CRISPR/dCas9 Approaches for Engineering Gene Expression

 

Mehdi Mohammadi Qanbarlou 1, Mozhgan Raigani 2, Mehrdad Arainejad 3, *Mohammad Ali Shokrgozar 1

1. National Cell Bank of Iran, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran.

2. Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran.

3. Department of Molecular Medicine, Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran.

*Correspondence email: mashokrgozar@pasteur.ac.ir and shokrgozar1967@gmail.com

 

Abstract                                                                                  

CRISPR is a powerful technology and the CRISPR-Cas9 system has provided a new tool for simple, precise, selective and easy to use genetic engineering of any different DNA targets of the genome. This ability is essential for understanding gene function, engineering cell behaviors, and developing therapies. The type II CRISPR-Cas9 system is the most commonly used for genome editing. This ribonucleoprotein complex consists of a DNA endonuclease (Cas9) and two RNAs, CRISPR RNA (crRNA) and transacting RNA (tracrRNA). Subsequently, the discovery of nuclease-dead Cas molecules (dCas9) provided a platform for precise control of genome function without gene editing. In this review article, the advances of CRISPR/dCas9 technique and its applications in the field of genome engineering and gene expression, as well as the improvement of its methods, have been discussed.

Keywords: CRISPR/dCas9, genome editing, expression engineering

Download Paper

822 بازدید

پیام بگذارید