بررسی تأثیر داروهای ضدصرع بر ناباروری و تکوین تخمدان و ژن های مرتبط با آن

بررسی تأثیر داروهای ضدصرع بر ناباروری و تکوین تخمدان و ژن­های مرتبط با آن * رامین شکری پور1، علی محمد احدی2، رامش رنجبر1 1.       گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران. 2.       گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. *پست الکترونیک مسئول مکاتبات:  shokripour.ramin@gmail.com چکیده زمینه و…

ادامه مطلب

تشخیص اسپرم در لکه های به جا مانده در صحنه جرم توسط طیف سنجی فوریه مادون قرمز (FTIR) جهت انجام انگشت نگاری ژنتیک

تشخیص اسپرم در لکه های به جا مانده در صحنه جرم توسط طیف سنجی فوریه مادون قرمز (FTIR) جهت انجام انگشت نگاری ژنتیک امیر شمس4,3، محمد حسین بیگی3، حامد قمی3، فرزاد سید فروتن1،2، علیرضا صبوری1، * امید ایروانی1 مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران. مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ژنوم، دانشگاه علوم…

ادامه مطلب

بومی سازی و بهینه سازی کیت استخراج DNA مخصوص واکنش PCR جهت انگشت نگاری ژنتیک

بومی سازی و بهینه سازی کیت استخراج DNA مخصوص واکنش PCR جهت انگشت نگاری ژنتیک امیر شمس4,3، محمد حسین بیگی3، حامد قمی3، فرزاد سید فروتن1،2، علیرضا صبوری1، * امید ایروانی1 مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران. مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ژنوم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. مرکز تحقیقات مواد پیشرفته،…

ادامه مطلب

تشخیص زودرس آنیوپلوئیدی کروموزومی در مرده زایی و جنین های سقط شده ارجاع داده شده به آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی قانونی توسط آنالیز توالی های STR

تشخیص زودرس آنیوپلوئیدی کروموزومی در مرده زایی و جنین های سقط شده ارجاع داده شده به آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی قانونی توسط آنالیز توالی های STR   فرزاد سید فروتن1،2، امیر شمس4,3، علیرضا صبوری1، * آزاده حسن پور1،5 1.       مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران. 2.       مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ژنوم،…

ادامه مطلب

مروری بر پروتکل های القای عصبی سلول های بنیادی پالپ دندان در شرایط آزمایشگاهی

مروری بر پروتکل های القای عصبی سلول های بنیادی پالپ دندان در شرایط آزمایشگاهی مریم یزدچی1  فاطمه بهروزنژاد1  *آزاده حسن پور2و3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه دولتی شهرکرد، شهرکرد، ایران. گروه زیست شناسی، مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور،…

ادامه مطلب

بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز و ژن های مرتبط با آن در جنین

بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز  و ژن های مرتبط با آن در جنین رامش رنجبر1، علی محمد احدی2، *زهرا زمانزاده1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان، ایران گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران *پست الکترونیک مسئول مکاتبات: Za.zamanzadeh@yahoo.com چکیده زمینه و هدف…

ادامه مطلب