مروری بر تکنیک های شمارش سلولی

مروری بر تکنیک های شمارش سلولی امیر شمس2,1، * الهه مسائلی2، حامد قمی3,1 گروه مهندسی بافت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. گروه سلول های بنیادی، واحد بیوتکنولوژی سلولی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی رویان، اصفهان، ایران. مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. *پست الکترونیک…

ادامه مطلب