مقالات منتشر شده در مجله تحقیقات ژنتیک پزشکی شماره ۱ سال 1399

———————————————————————————————————————

مقالات منتشر شده در مجله تحقیقات ژنتیک پزشکی شماره ۱ سال 1400

———————————————————————————————————————

مقالات منتشر شده در مجله تحقیقات ژنتیک پزشکی شماره ۱ سال 1401