بومی سازی و بهینه سازی کیت استخراج DNA مخصوص واکنش PCR جهت انگشت نگاری ژنتیک

امیر شمس4,3، محمد حسین بیگی3، حامد قمی3، فرزاد سید فروتن1،2، علیرضا صبوری1، * امید ایروانی1

  1. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.
  2. مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ژنوم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  3. مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
  4. گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران.

*پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected]

چکیده

امروزه استخراج DNA یک روش مرسوم در بیولوژی مولکولی و آنالیزهای جرم‌شناسی است. به منظور استخراج دی ان ای، انواع مختلفی کیت  وجود دارد که در زمان کمتر، امکان استخراج و انتخاب صحیح DNA را فراهم می‌کنند. کیفیت DNA استخراج شده و میزان ناخالصی های موجود در آن از عوامل بسیار مهم در آنالیز های پزشکی قانونی می باشند. در آنالیزهای جرم‌شناسی بهترین و خالص ترین DNA مورد نیاز بوده و از اینرو نیاز به تولید یک کیت بسیار دقیق با بازده استخراج بسیار بالا که بتواند از انواع بافت های مختلف DNA را استخراج نماید، وجود دارد.

در این طرح سعی بر آن شده که با بهینه سازی روش ستونی استخراج DNA ، کیتی بومی مطابق با نیاز های آنالیز های پزشکی قانونی در کشور تولید شود.از آن جا که این کیت ها موجب  50 درصد صرفه جویی ارزی می شوند، به عنوان تولید داخل و بی نیازی به خارج از کشور در حوزه پزشکی قانونی معرفی شده اند. نمونه اولیه این کیت ها برای 100 بار آزمایش استفاده می شود و تاریخ انقضای 2 ساله دارد.

سازمان پزشکی قانونی به عنوان استفاده کننده اصلی از این کیت آزمایشگاهی با در نظر گرفتن استاندارد های کمی و کیفی ارائه شده توسط تولید کننده و مقایسه آن با کیت های مشابه خارجی از جمله کیت شرکت کیاژن کیفیت این محصول را ارزیابی خواهد کرد. امید است با تولید این کیت گام مهمی در راستای خود کفایی در کشور بر داشته شود.

کلمات کلیدی

استخراج DNA، کیت استخراج، انگشت نگاری ژنتیک، واکنش  PCR، آنالیز جرم‌شناسی

دانلود متن کامل مقاله

 

Localization and optimization of DNA extraction kit for PCR reaction for genetic fingerprinting

 

Amir Shams 3,4, Mohammad Hossein Beigi 3, Hamed Ghomi 3, Farzad Seyed Forootan 1,2, Alireza Sabouri 1, * Omid Iravani 1

1.        Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran, Iran.

2.        Genome Medical Genetics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

3.        Advanced Materials Research Center, Faculty of Materials Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

4.        Department of Medical Genetic, Medical Biotechnology Research Institute, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran.

* Correspondence Email: [email protected]

AbstractToday, DNA extraction is a common method in molecular biology and criminological analysis. In order to extract DNA, there are different types of kits that allow the correct extraction and selection of DNA in less time. The quality of the extracted DNA and the amount of impurities in it are very important factors in forensic analysis. Criminological analysis requires the best and purest DNA, and therefore requires the production of a highly accurate kit with very high extraction efficiencies that can extract DNA from a variety of different tissues.In this project, we try to optimize the columnar method of DNA extraction to produce a native kit in accordance with the needs of forensic analysis in the country. Since these kits save 50% of currency, as a production Inside and without the need to go abroad have been introduced in the field of forensic medicine. The prototype of these kits is used for 100 tests and has an expiration date of 2 years.The forensic medicine organization as the main user of this laboratory kit will evaluate the quality of this product by considering the quantitative and qualitative standards provided by the manufacturer and comparing it with similar foreign kits, including the Kiagen company kit. It is hoped that with the production of this kit, an important step will be taken towards self-sufficiency in the country.KeywordsDNA extraction, extraction kit, genetic fingerprinting, PCR reaction, forensic analysisDownload Paper1,416 بازدید