تشخیص اسپرم در لکه های به جا مانده در صحنه جرم توسط طیف سنجی فوریه مادون قرمز (FTIR) جهت انجام انگشت نگاری ژنتیک

امیر شمس4,3، محمد حسین بیگی3، حامد قمی3، فرزاد سید فروتن1،2، علیرضا صبوری1، * امید ایروانی1

  1. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.
  2. مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ژنوم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  3. مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
  4. گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران.

*پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected]

چکیده

با توجه به انواع مختلف شواهد موجود در صحنه جرم، انتخاب یک روش جهانی برای تشخیص اولیه برای تعیین اینکه چه نمونه برای جمع آوری و مستند سازی برای انجام انگشت نگاری ژنتیک بیشتر مفید خواهد بود رو به پیشرفت می باشد. ردیابی مایعات بدن یک فرم حیاتی از شواهد قانونی است که اطلاعاتی در مورد مضنونان و قربانیان بالقوه ارائه می دهد. در این راستا بررسي وجود يا عدم وجود DNA کافی در نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه هاي پزشکي قانوني از اهمیت بالایی برخوردار است همچنین در برخی موارد محدودیت در میزان نمونه ارسالی و زمان جواب دهی آن از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. اخیرا در آزمایشگاه های پیشرفته پزشکی قانونی دنیا مانند آمریکا، طیف سنجی فوریه مادون قرمز (FT-IR) به عنوان تکنیکی برای تجزیه و تحلیل غیرمخرب ترکیب شیمیایی از لکه های بیولوژیکی بکار می رود. ازین رو در مطالعه حاضر، در ابتدا امکان سنجی تشخیص میزان DNA نمونه های ارسالی به پزشکی قانونی اصفهان به وسیله طیف سنجی فوریه مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفته و پس از اثبات امکان پذیر بودن آن حساسيت اين تست با آزمون های فعاليت آنزيم اسيد فسفاتاز(AP)، آنتي ژن اختصاصي پروستات PSA) و(P30  تشخیصی مورد استفاده در پزشکی قانونی مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به نتایج گرفته شده از مطالعات قبلی؛ روش طیف سنجی مادون قرمز می تواند نتایج مشابه یا در بعضی موارد که نمونه ها با مایعات دیگر بدن مخلوط نشده است نتایج قابل اعتمادتری نسبت به تست اسید فسفاتاز داشته باشد زیرا از ۱۲ نمونه گرفته شده با این روش ۹ مورد وجود مایع منی را با یقین ۲ نمونه به دلیل همپوشانی پیک های گرفته از مخلوط مایعات بدن بر روی پارچه مانند مایع واژینال یا خون مشکوک و ۱ نمونه نیز قابل تشخیص نبوده اند. اما در مقایسه با تست آنتی ژن اختصاصی پروستات تست طیف سنج مادون قرمز از حساسیت کمتری برخوردار می باشد زیرا هیچ نتیجه مشکوکی در این تست مشاهده نشده است. می توان گفت مهمترین نکته در مزیت تست فوریه مادون قرمز در پزشکی قانونی طول مدت زمان گذشته شده از نمونه مورد آزمایش است که اهمیت بالایی ندارد و پیک های استاندارد گرفته شده از نمونه در زمانهای مختلف از یک روز تا ۵ ماه یک الگوی پراش مشخص را نشان میدهد. این نکته میتواند کمک قابل توجهی به برای کشف نمونه مایع منی یا دیگر مایعات بدن بروی سطوح در زمانهای مختلف گذشته پس از وقوع جرم صورت پذیرد. همچنین با دستگاه مادون قرمز میتوان کمترین مقادیر مایعات که داخل و یا بر روی نمونه ها وجود دارد را آنالیز نمود و از وجود آن آگاهی یافت.

 کلمات کلیدی

طیف سنجی فوریه مادون قرمز، انگشت نگاری ژنتیک، اسپرم، مایع منی، آنالیز جرم‌شناسی

دانلود متن کامل مقاله

Detection of Sperm in Spots Left at the Crime Scene by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) for Genetic Fingerprint

 

Amir Shams 3,4, Mohammad Hossein Beigi 3, Hamed Ghomi 3, Farzad Seyed Forootan 1,2, Alireza Sabouri 1, * Omid Iravani 1

1.        Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran, Iran.

2.        Genome Medical Genetics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

3.        Advanced Materials Research Center, Faculty of Materials Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

4.        Department of Medical Genetic, Medical Biotechnology Research Institute, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran.

* Correspondence email: [email protected]

Abstract

Seminal fluids are evidence of great forensic interest, which allows genetic identification of people. In contrast to current methods using serological and biochemical techniques, vibrational spectroscopic approaches provide alternative advantages for forensic seminal fluids identification, such as non-destructivity and versatility for various seminal fluids types and analytical interests. However, unexplored issues remain for its practical application in forensics; for example, a specific seminal fluid needs to be discriminated from all other suspicious materials as well as other seminal fluids, and the method should be applicable even to aged seminal fluids samples. This study focuses on the discrimination among semen located on various materials like cotton fabrics by external reflection FTIR spectroscopy. Results demonstrated that the IR spectral signature obtained for seminal fluid allowed its identification and the correct classification of unknown stains. Phosphatase acid (AP), prostate specific antigen (PSA), and (P30 diagnostic used in forensic medicine) were compared. According to the results of previous studies, infrared spectroscopy method can give similar results or in some cases samples not mixed with other body fluids have more reliable results than phosphatase acid test of the 9 samples taken in this way, 2 cases of the presence of meaning fluid with certainty 2 because of the overlap of peaks from mixtures of body fluids on fabrics such as vaginal fluid or suspected blood, and 2 samples were not detectable. Therefore, the present study advances the use of vibrational spectroscopy and a chemometric strategy for forensic seminal fluids identification.

Keywords

Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Genetic Fingerprinting, Sperm, Semen, Criminological Analysis

1,989 بازدید