بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز و ژن های مرتبط با آن در جنین

بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز  و ژن های مرتبط با آن در جنین رامش رنجبر1، علی محمد احدی2، *زهرا زمانزاده1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان، ایران گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران *پست الکترونیک مسئول مکاتبات: Za.zamanzadeh@yahoo.com چکیده زمینه و هدف…

ادامه مطلب