مروری بر پروتکل های القای عصبی سلول های بنیادی پالپ دندان در شرایط آزمایشگاهی

مروری بر پروتکل های القای عصبی سلول های بنیادی پالپ دندان در شرایط آزمایشگاهی مریم یزدچی1  فاطمه بهروزنژاد1  *آزاده حسن پور2و3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه دولتی شهرکرد، شهرکرد، ایران. گروه زیست شناسی، مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور،…

Read More