رویکردهای CRISPR/dCas9 برای مهندسی بیان ژن

رویکردهای CRISPR/dCas9 برای مهندسی بیان ژن مهدی محمدی قنبرلو1، مژگان رایگانی 2، مهرداد آرایی نژاد 3 ، *محمدعلی شکرگزار 1 بانک سلولی ملی ایران، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران. گروه پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران. *پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected] و [email protected]

Read More