تشخیص زودرس آنیوپلوئیدی کروموزومی در مرده زایی و جنین های سقط شده ارجاع داده شده به آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی قانونی توسط آنالیز توالی های STR

تشخیص زودرس آنیوپلوئیدی کروموزومی در مرده زایی و جنین های سقط شده ارجاع داده شده به آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی قانونی توسط آنالیز توالی های STR   فرزاد سید فروتن1،2، امیر شمس4,3، علیرضا صبوری1، * آزاده حسن پور1،5 1.       مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران. 2.       مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ژنوم،…

Read More