بررسی تأثیر داروهای ضدصرع بر ناباروری و تکوین تخمدان و ژن­های مرتبط با آن

* رامین شکری پور1، علی محمد احدی2، رامش رنجبر1

1.       گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.

2.       گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

*پست الکترونیک مسئول مکاتبات:  [email protected]

چکیده

زمینه و هدف: بیماری صرع یک اختلال سیستم عصبی مرکزی (اختلال نورولوژیکی) است که در آن فعالیت سلول‌های عصبی در مغز مختل شده و منجر به تشنج می‌گردد که طی آن رفتار، علائم و احساسات غیرطبیعی از جمله از دست رفتن هوشیاری رخ می‌دهد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش از 50 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به صرع هستند. داروهای زیادی هستند که در درمان این بیماری مؤثرند. در حال حاضر، بیش از 25 دارو مجاز به عنوان نسل اول، دوم یا سوم جهت کنترل این بیماری وجود دارد. این داروهای قوی ممکن است با تأثیر بر روی جنین منجر به عوارضی از جمله عدم رشد تخمدان و ناباروری شود و در خانم‌هایی که در هنگام بارداری این داروها را مصرف می‌کنند، ممکن است فرزندی نابارور داشته باشند. ناباروری حدود 15% از بیماران جامعه را در بر می‌گیرد، لذا مطالعات مربوط به آن حائز اهمیت است. بدین جهت در این مقاله به بررسی تأثیر داروهای ضدصرع بر تکوین تخمدان و ژن‌های کلیدی اثرگذار در تکوین تخمدان پرداخته شده است.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مروری است و در این پژوهش از بانک‌های اطلاعاتی ایرانی و خارجی همچون PUBMED، NCBI و… برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شده است.

یافته‌ها: براساس یافته‌های به دست آمده تکوین تخمدان شامل تعامل مداوم محیط و فاکتورهای ژنتیکی است و ژن‌های بسیاری در تکوین تخمدان مؤثرند. تحقیقات نشان داده داروهای ضدصرع بر بیان ژن‌های مؤثر در تکوین تخمدان تأثیرگذار است و منجر به تکوین نامناسب تخمدان جنین و اختلال ژنتیکی تخمدان مانند تخمدان پلی کیستیک و… می‌شوند.

نتیجه گیری: طبق مقالات بررسی شده و مستندات به دست آمده تکوین تخمدان مستلزم مکانیسم‌ها و ژن‌های مختلفی است و باتوجه به اثر داروهای ضدصرع بر بیان ژن‌های دخیل در تکوین تخمدان مصرف داروهای ضدصرع جهت جلوگیری از به وجود آمدن اختلالات تخمدان و ناباروری در جنین در مادران باردار و شیرده باید طبق مطالعات و با ارزیابی­های بیشتری مصرف شود.

کلمات کلیدی: داروهای ضد صرع، تکوین تخمدان، بیان ژن، ناباروری

دانلود متن کامل مقاله

Study of Antiepileptic Drugs Effect on Infertility, Ovarian Development and Related Genes

* Ramin Shokripour 1, Ali Mohammad Ahadi 2, Ramesh Ranjbar 1

1. Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences and Technology, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2. Department of Genetics, Faculty of Life Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

* Correspondence E-mail: [email protected]

Abstract

Background and Objective: Epilepsy is a disorder of the central nervous system (neurological disorder) in which the activity of nerve cells in the brain is disrupted and leads to seizures during which abnormal behavior, symptoms and feelings occur, including loss of consciousness. According to the World Health Organization, more than 50 million people worldwide have epilepsy. There are many drugs that are effective in treating this disease. There are currently more than 25 first- generation, second- generation or third-generation drugs available to control the disease. These potent drugs may affect the fetus of women undergoing treatment, leading to complications such as ovarian failure and infertility. Sterility covers 15% of patients in the community, so studies related to it are important. Therefore, in this article, the effects of antiepileptic drugs on ovarian development and key genes affecting ovarian development have been investigated.

Methods: This research is a review study. In this regard, Iranian and foreign databases such as PUBMED, NCBI, etc. have been used to collect information.

Findings: Based on the findings, ovarian development involves the constant interaction of environment and genetic factors and many genes are effective in ovarian development. Research has shown that antiepileptic drugs affect the expression of genes effective in ovarian development and lead to fetal ovarian development and genetic ovarian disorders such as poly ovaries.

Conclusion: According to the reviewed articles and documents obtained, ovarian development requires different mechanisms and genes and due to the effect of antiepileptic drugs on the expression of genes involved in ovarian development, this drug should be used according to studies and with more evaluations to prevent ovarian disorders and infertility in the fetus in pregnant and lactating mothers.

 Keywords: Antiepileptic drugs, ovarian development, gene expression, infertility

1,415 بازدید

Leave a Comment