میلاد پورنصیر1 ، * محمد نوری2
1. گروه ژنتیک ملکولی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
2. گروه بیولوژی تولید مثل، دانشکده علوم پزشکی پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

* پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected]

چکیده:

ناباروري يكي از مشكلاتي است كه داراي تبعات اجتماعي مختلفي مي باشد. شدت ناباروري در جوامع مختلف حدود 10تا 15% زوجها را شامل مي شود و تقريباً 45% علت هاي ناباروري در اين زوج ها مربوط به فاكتور مردانه مي باشد. ناباروری در مردان علت های مختلفی دارد که یکی از علل شناخته شده آن استرس اكسيداتيو می باشد. گلوتاتیون پراکسیداز از جمله پروتئین های دارای سلنیوم می باشند که سلنیوم به صورت سلنوسیستئین در ساختار آنها قرار می گیرد. این آنزیم یکی از مهمترین آنزیم های آنتی اکسیدانی درگیر در سیستم باروری مردان می باشد.
مشخص شده است که در افراد نابارور میزان گلوتاتیون پراکسیداز کاهش می یابد. هدف از این مطالعه مروری بررسی علل مختلف ناباروی در مردان به ویژه آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز3 و چند شکلی های آن در مردان بارور و نابارور می باشد.

 

کلمات کلیدی:باروری، ناباروری، گلوتاتیون پراکسیداز، استرس اکسیداتیو

 

دانلود متن کامل مقاله

 

Investigating factors involved in oxidative stress from a genetic point of view in male infertility

 

Milad Pournasir1, *Mohammed Nouri2

1.       Department of Molecular Genetics, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran

2.       Department of Reproductive Biology, Faculty of Advanced Medical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

* Correspondence email: [email protected]

 

Abstract:

Infertility is one of the problems that has various social consequences. The severity of infertility in different societies includes about 10 to 15% of couples, and approximately 45% of the causes of infertility in these couples are related to the male factor. Infertility has many causes, one of which is oxidative stress. Glutathione peroxidase is one of the moderators with selenium, and selenium can be placed in the form of selenocysteine in their structure. This enzyme is one of the most important antioxidant enzymes involved in the male reproductive system.

It has been found that glutathione peroxidase levels decrease in infertile people. The purpose of this review study is to investigate the various causes of infertility in men, especially glutathione peroxidase 3 enzyme and its polymorphism in fertile and infertile men.

Keywords: fertility, infertility, glutathione peroxidase, oxidative stress

Download Paper

1,613 بازدید

Leave a Comment